Wielenwerkgroep

Oud Nieuws??

Ontstaan Groote Wielengebied
Recent is een rapport verschenen van Teartse van der Zee over het ontstaan van de Groote Wielen en omgeving. Kijk
hier.

EHS-inventarisatie
Op 7 mei 2012 zijn in Stania State Oentsjerk de resultaten gepubliceerd van de BMP-vogelinventarisatie van de Ecologische Hoofdstructuur Trynwâlden-Zwagermieden die de Wielenwerkgroep heeft georganiseerd in 2010. Henk de Vries, directeur van It Fryske Gea, en Jacob Hanenburg, boswachter bij Staatsbosbeheer, namen de 'eerste exemplaren' in ontvangst. Voor de resultaten kijk hier.

Wetlandwachten
Jacob Bosma (Gytsjerk) en Marchel Stienstra (Hurdegaryp) zijn de wetlandwachten voor het Groote Wielengebied. In samenwerking met Vogelbescherming Nederland houden zij de ontwikkelingen binnen en buiten het gebied in de gaten. Zij zullen jaarlijks hierover rapporteren.

Water- en roofvogelvogeltellingen
De watervogeltellingen die al in een deel van de noordoostelijke Natte As van Fryslân werden gehouden, zijn vanaf september 2012 uitgebreid met diverse telgebieden: Oer de Wiel, Falomster Leyen, Zwagermieden en Westergeest. Daar door krijgen we een steeds completer beeld van de betekenis van de Natte as voor trekkende en pleisterende watervogels. Zie ook hier

De Otter terug in de Groote Wielen

Maandagochtend 15 oktober 2012 kreeg David Nieuwenhuis, vlakbij Leeuwarden, op de drukke 4 baans Groningerstraatweg nabij Wielzicht een otter voor de wielen. Dankzij zijn oplettendheid kon hij net uitwijken en zag hij opgelucht de otter veilig de weg oversteken richting de Groote Wielen.
In december vond Arno Niehof verse otterspraints bij de Groote Wielen. Dat zou kunnen betekenen dat de Otter zich voor het eerst sinds 1988 mogelijk weer gaat vestigen. We houden het in de gaten. Tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw kwam de Otter voor in het Groote Wielengebied, met name in de Koekoekspetten en de Kolken langs de Ryptsjerksterfeart. Na jaren van afwezigheid lijkt het erop dat de Otter vanuit Zuid-Fryslân oprukt en nu ook de noordelijke gebieden weer gaat bevolken.

Presentatie 20 jaar Vlinderberm Canterlân - verslag

Vrijdagmiddag 19 juli verzamelden zich een kleine dertig mensen zich bij de elfstedenbrug ‘It sil heve’over de Murk voor de viering van ‘twintig jaar vlinderberm’. Eigenlijk bestaat de Vlinderberm al langer, want al in 1989 begon het initiatief van de Wielenwerkgroep, eerst nog alleen met de gemeente Tytsjerksteradiel; een jaar later deed ook Leeuwarden mee. De Vlinderberm was onlangs nog in het nieuws geweest omdat het informatiebord aan het begin van het dorp was verdwenen.
De manifestatie begon met een excursie langs de berm, waarbij Freek Nijland -samen met Dick Goslinga trekker van de Vlinderberm- het een en ander vertelde over het beheer van de berm en verschillende vlinders toonde die er te zien waren. Door het verlate voorjaar waren sommige soorten van de generatie zomervlinders nog niet uit. Ook de straffe wind zorgde er voor dat de vlinders zich minder lieten zien dan gehoopt. Maar op een paar bloemrijke plekken in de luwte van boompjes waren verschillende soorten toch te zien. Vooral het klein geaderd witje en het bruin zandoogje werden aangetroffen, nectar drinkend op knoopkruid. Maar ook de eerste zwartsprietdikkopjes lieten zich zien en het schaarse Koevinkje. Ondertussen werd uitgelegd hoe het beheer van de berm in elkaar steekt. In de berm wordt gemaaid volgens het principe van ‘gefaseerd maaibeheer’, waarbij geprobeerd wordt om een deel van de ‘waardplanten’, waar eitjes op worden afgezet en waar de rupsen van eten, te laten staan. Aan de wegzijde van het fietspad is de berm in vakken verdeeld, die om en om in juni en in september gemaaid worden. In de vakken die in juni of september niet gemaaid worden blijven de waardplanten, zoals veldzuring, pinksterbloem, grote brandnetel en diverse grassen en dus ook daarop aanwezige eitjes, rupsen en poppen gespaard, waardoor de vlinders de kans krijgen hun levenscyclus te voltooien. Met uitzondering van enkele bloemrijke plekken wordt de berm langs de sloot zowel in juni en september gemaaid en het maaisel na een dag gekeerd en afgevoerd. Daardoor wordt de bloemrijkheid van de berm op den duur bevorderd. In bermen waar niet wordt gemaaid of waar het maaisel liggen blijft, verdwijnen veel bloemen op den duur.
Het rapport is te downloaden door hier te clicken

Na de wandeling gingen de deelnemers naar cafetaria ‘De Canterlanden’ in Gytsjerk, waar de deelnemers onder het genot van koffie en thee naar de presentatie luisterden van Freek Nijland over het ontstaan, het beheer en de betekenis van de Vlinderberm. Vooral voor vlinders van het ‘ouderwetse’ boerenland, zoals het hooibeestje, het bruin zandoogje en het zwartsprietdikkopje vormen bermen en overhoekjes de laatste wijkplaatsen en is de Vlinderberm van grote betekenis. Behalve waardplanten zijn ook ‘nectarplanten’van belang. In de jaren negentig waren dat in de berm vooral akkerdistels en gele composieten als biggenkruid en vertakte leeuwentand. Nu maken in de zomer vooral koninginnenkruid, knoopkruid, moerasandoorn en en rolklaver de dienst uit in de berm. Ondanks alle inspanningen ontkomt ook de Vlinderberm niet aan de algemene achteruitgang van vlinders in Nederland. Jammer genoeg is de argusvlinder, die overal in Nederland sterk achteruitgaat, nu ook al enkele jaren niet meer in de berm gezien. Maar andere soorten als kleine vuurvlinder en hooibeestje komen gelukkig nog steeds in de berm voor. Behalve voor vlinders is de berm ook belangrijk voor veel andere dieren als hommels, bijen, zweefvliegen en libellen.  
De bloemrijke berm is waardevol onderdeel van de de leefomgeving van de Trynwâlden en is vooral in het voorjaar een lust voor wandelaars en fietsers en krijgt veel lof uit de omgeving. Kars Veling van de Vlinderstichting vertelde dat het project in 1989 zijn tijd ver vooruit was en als voorbeeld gediend heeft voor soortgelijke projecten elders in Fryslân en Nederland.  Zeker in deze tijd, waarin de overheid steeds meer open staat om delen van het openbaar groen door omwonenden te laten beheren, zijn er nieuwe kansen voor dergelijke projecten. Een grote verrassing voor iedereen was dat de Vlinderstichting als cadeau een nieuw informatiebord toezegde als vervanging voor het vernielde bord. Iedere aanwezige, waaronder Gjalt Faber van de gemeente Leeuwarden en Houkje Rypstra, wethouder van Tytsjerksteradiel ontving het rapport ‘Fladderen langs it Canterlân’over 20 jaar Vlinderberm.Bijgewerkt op 1-feb-18
Copyright foto's: Dick Goslinga